Electris Power Components

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego potocznie RODO, informuje się, że:


1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Electris Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą pod adresem 34-220 Maków Podhalański, Białka 620 (dalej „Administrator).

2. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub korespondencyjnie pod adresem 34-220 Maków Podhalański, Białka 620, a także drogą mailową na adres sales@electris.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 33 874 49 30.


3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) podjęcia zmierzających do zawarcia umowy działań takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) realizacji umowy zawieranej z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. spełnienie wymogów wynikających z przepisów, wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) prawnie uzasadnionych dla Administratora, w tym w celu podtrzymania kontaktów dla przyszłej współpracy, w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru ofert do potrzeb klientów, optymalizacji produktów i/lub procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu zapobiegania oszustwom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) archiwalnych do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:
a) w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku).
b) jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 12 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte;
c) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
d) w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-g. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane procesom automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.


8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, w myśl art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, w myśl art. 16 RODO,
c) usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych, w myśl art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w myśl art. 21 RODO.


9. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp także nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, dostawcy usług IT, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. radcy prawni, doradcy finansowi, doradcy podatkowi, tłumacze przysięgli, itp.


10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia w drodze decyzji przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
a)    prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;
b)    wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
c)    standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
d)    standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
e)    zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania;
f)    certyfikatu ochrony danych osobowych;
g)    zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne;
h)    zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


12. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania nawiązanie kontaktu oraz zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwe.

Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.